Opiskelijahuolto Laanilan lukiossa
 
Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
 
Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan olisi tärkeä saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta.
 
Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniamma- tillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.
 
Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat lukuvuonna 2012-2013 rehtori Timo Kärkkäinen, opinto-ohjaaja Tiina Rautalin, kouluterveydenhoitaja Pirkko Järvenpää-Kömi, erityisopettaja Titta Torppa, koulukuraattori Riitta Rönkä.
 
KANSLIA JA OPINTOSOSIAALISET ASIAT
 
Koulusihteeri Ritva Tuohino, puh 050 316 6619, ritva.tuohino(at)ouka.fi on tavattavissa päivittäin koulun kansliassa. Koulun kansliasta opiskelija voi hakea opiskelijatodistuksen ja yo-kirjoitusten tulokset. KELA:n opintotukiasioissa opiskelija asioi koulusihteerin kanssa.
 
Lukion opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Opintorahaa voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle. Myöntämisen perusteina ovat opiskelijan omat tulot ja hänen vanhempiensa yhteenlasketut tulot viimeksi toimitetussa, lain voiman saaneessa valtion verotuksessa. Lukion opiskelija voi saada tietyin edellytyksin asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Mikäli olet kiinnostunut niistä, käänny opinto-ohjaajan puoleen. Lukiolainen voi saada koulumatkatukea, mikäli hänen päivittäinen yhdensuuntainen koulumatkansa on vähintään 10km sekä koulumatkakustannukset kuukaudessa ylittävät 50,45 euroa. Lisätietoja saa koulusihteeriltä koulukansliasta.
 
ERITYISOPETUS
 
o Erityisopettaja Titta Torppa, puh 044 703 9675, titta.torppa(at)ouka.fi tai wilman kautta.
o Toimipisteen osoite on, Oulun Lyseon lukio Kajaaninkatu 3.
o Laanilassa maanantaisin
 
- lukeminen on hidasta, aika ei riitä tunneilla tai kokeissa
- ymmärtävä lukeminen ei suju
- kirjoitusvirheet yleisiä
- tekstin tuottaminen työlästä
- vieraat kielet tai matematiikka tökkii
- keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti
- jotain muuta?
 
o Asioista kannattaa keskustella ensin aineenopettajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa, mutta opiskelija voi ottaa myös itse suoraan yhteyttä lukion erityisopettajaan.
o Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia.
o Erityisopettaja ei opeta oppiainesisältöjä, mutta hän voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi ajanhallinnan, itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä joko Opin opiskelemaan - kurssilla tai yksilöohjauksessa.
o Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.
o Erityisopettaja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.
 
LUKION KOULUPSYKOLOGI JA KOULUKURAATTORIPALVELUT
 
o Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori ovat opiskelijahuollon työntekijöitä. Heidän työnsä keskeinen tavoite on tukea ja ohjata opiskelijaa opiskeluun, kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä edistää opiske-lijoiden ja koko opiskeluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lukion koulupsykologit ja koulukuraattorit osallistuvat oppilaitosten opiskelijahuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.
o Lukion koulupsykologiin tai koulukuraattoriin voi olla yhteydessä mm. opiskeluun, omaan elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen tai mielialaan liittyvissä asioissa. Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat opiskelijoita yksilökäynneillä sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilö-kunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.
o Kuraattori Hanna Laurila p. 040 632 6939, hanna.laurila(at)ouka.fi
o Psykologi Kati Palosaari p. 040 632 6096, kati.palosaari(at)ouka.fi
 
TERVEYDENHOITAJA
 
o Terveydenhoitaja Aila Lausmaa 044 703 4623, aila.lausmaa(at)ouka.fi
o Terveydenhoitaja on tavattavissa ma, ti, to ja pe 8.00 - 15.30 ja ke 8.00 - 13.00, päivystys- ja puhelinaika klo 12.00 - 13.00. Ajan voi varata puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä paikanpäällä.
o Tapaturmat ja kiireelliset sairaustapaukset hoidetaan päivystysluonteisesti.
o Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveystapaamiseen.
o Ehkäisyasiat
o Lääkäripalvelut löytyvät Oulussa asuville lukiolaisille oman asuinalueen terveysasemalta ja ulkopaikkakunta-
laisille oman kunnan terveyskeskuksesta.
o Äkillisissä sairaustapauksissa hoito järjestetään joko omassa tai lähimmässä terveyskeskuksessa ja virka-ajan jälkeen Oulun seudun yhteispäivystyksessä, puh. 10023.
 

Laanilan lukio Hintantie 66 90650 Oulu

puh +358 (0)44 703 9294 (rehtori)

puh +358 (0)50 316 6619 (kanslia)